III. Nemoci krve a imunity
Zpět na seznam diagnoz
Pro hledání použij Ctrl + F
D500 Sekundární (chronická) a po ztrátě krevní z nedostatku železa
D501 Sideropenická dysfagie
D508 Jiné anémie z nedostatku železa
D509 Anémie z nedostatku železa, NS
D510 Anémie z nedostatku vitaminu B12 způsobená nedostatkem vnitřního faktoru
D511 Anémie z nedostatku vitaminu B12 způsobená selektivní malabsorbcí vitam.B12 s proteinurií
D512 Nedostatek transcobalaminu II.
D513 Jiná nutriční anémie z nedostatku vitaminu B12
D518 Jiné anémie z nedostatku vitaminu B12
D519 Anémie z nedostatku vitaminu B12, NS
D520 Nutriční anémie z nedostatku kyseliny listové
D521 Anémie z nedostatku kyseliny listové, vyvolaná léky
D528 Jiné anémie z nedostatku kyseliny listové
D529 Anémie z nedostatku kyseliny listové, NS
D530 Anémie z nedostatku proteinů
D531 Jiné megaloblastické anémie nezařaditelné jinam
D532 Anémie z nedostatku vitamínu C
D538 Jiné určené nutriční anémie
D539 Nutriční anémie NS
D550 Anémie způsobená nedostatkem glukoso-6-fosfátdehydrogenázy [G-6-PD]
D551 Anémie způsobená jinými poruchami metabolismu glutathionu
D552 Anémie způsobená poruchami glykolytických enzymů
D553 Anémie způsobená poruchami metabolismu nukleotidů
D558 Jiné anémie způsobené poruchami enzymů
D559 Anémie způsobená poruchou enzymu, NS
D560 Alfa thalasémie
D561 Beta thalasémie
D562 Delta - beta thalasémie
D563 Thalasémický typ
D564 Dědičná persistence fetálního hemoglobinu [HPFH]
D568 Jiné thalasémie
D569 Thalasémie, NS
D570 Srpkovitá anémie s krizí
D571 Srpkovitá anémie bez krize
D572 Zdvojené heterozygotní poruchy srpkovatění
D573 Další typy srpkovité anémie
D578 Jiné srpkovité poruchy
D580 Dědičná sférocytóza
D581 Dědičná eliptocytóza
D582 Jiné hemoglobinopatie
D588 Jiné určené dědičné hemolytické anémie
D589 Dědičná hemolytická anémie, NS
D590 Autoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky
D591 Jiné autoimunní hemolytické anémie
D592 Neautoimunní hemolytická anémie vyvolaná léky
D593 Hemolyticko-uremický syndrom
D594 Jiné neautoimunní hemolytické anémie
D595 Paroxysmální noční hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli]
D596 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z jiných vnějších příčin
D598 Jiné získané hemolytické anémie
D599 Získaná hemolytická anémie, NS
D600 Chronická získaná čistá aplasie červených krvinek
D601 Přechodná získaná čistá aplasie červených krvinek
D608 Jiná získaná čistá aplasie červených krvinek
D609 Získaná čistá aplasie červených krvinek, NS
D610 Konstituční aplastická anémie
D611 Aplastická anémie vyvolaná léky
D612 Aplastická anémie způsobená jinými zevními příčinami
D613 Idiopatická aplastická anémie
D618 Jiné určené aplastické anémie
D619 Aplastická anémie, NS
D62  Akutní posthemorragická anémie
D630 Anémie při onemocněních novotvary (C00-D48+)
D638 Anémie při jiných chronických nemocech zařazených jinde
D640 Dědičná sideroblastická anémie
D641 Sekundární sideroblastická anémie způsobená nemocí
D642 Sekundární sideroblastická anémie způsobená léky a jedy
D643 Jiné sideroblastické anémie
D644 Vrozená dyserytropoetická anémie
D648 Jiné určené anémie
D649 Anémie, NS
D65  Diseminovaná intravaskulární koagulace [Defibrinační syndrom]
D66  Dědičný nedostatek faktoru VIII
D67  Dědičný nedostatek faktoru IX
D680 Von Willebrandova nemoc
D681 Dědičný nedostatek faktoru XI
D682 Dědičný nedostatek jiných koagulačních faktorů
D683 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii
D684 Získaný nedostatek koagulačních faktorů
D688 Jiné určené vady koagulace
D689 Vada koagulace, NS
D690 Alergická purpura
D691 Kvalitativní poruchy trombocytů
D692 Jiné netrombocytopenické purpury
D693 Idiopatická trombocytopenická purpura
D694 Jiná primární trombocytopenie
D695 Sekundární trombocytopenie
D696 Trombocytopenie, NS
D698 Jiné určené krvácivé stavy
D699 Krvácivý stav, NS
D70  Agranulocytóza
D71  Funkční poruchy polymorfonukleárních neutrofilů (granulocytů)
D720 Genetické anomalie leukocytů
D721 Eozinofilie
D728 Jiné určené poruchy bílých krvinek
D729 Porucha bílých krvinek, NS
D730 Hyposplenismus
D731 Hypersplenismus
D732 Chronická kongestivní splenomegalie
D733 Absces sleziny
D734 Cysta sleziny
D735 Infarkt sleziny
D738 Jiné nemoci sleziny
D739 Nemoc sleziny, NS
D740 Vrozená methemoglobinémie
D748 Jiné methemoglobinémie
D749 Methemoglobinémie, NS
D750 Rodinná erytrocytóza
D751 Sekundární polycytémie
D752 Esenciální trombocytóza
D758 Jiné určené nemoci krve a krvetvorných orgánů
D759 Nemoc krve a krvetvorných orgánů, NS
D760 Histiocytóza z Langerhansových buněk nezařaditelná jinam
D761 Hemofagocytární lymfohistiocytóza
D762 Hemofagocytární syndrom, spojený s infekcí
D763 Jiné histiocytární syndromy
D77  Jiné poruchy krve a krvetvorných orgánů u nemocí zařazených jinde
D800 Dědičná hypogamaglobulinémie
D801 Hypogamaglobulinémie rodinně se nevyskytující
D802 Selektivní defekt imunoglobulinu A [IgA]
D803 Selektivní defekt podtříd imunoglobulinu G [IgG]
D804 Selektivní defekt imunoglobulinu M [IgM]
D805 Imunodeficience se zvýšením imunoglobulinu M [IgM]
D806 Imunodeficience s téměř normálními imunoglobuliny nebo hyperimunoglobulinémií
D807 Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství
D808 Jiné imunodeficience s převahou poruch protilátek
D809 Imunodeficience s převahou poruch protilátek, NS
D810 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s retikulární dysgenezí
D811 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkými počty T a B buněk
D812 Těžké kombinované imunodeficience [SCID] s nízkým nebo normálním počtem B buněk
D813 Nedostatek adenosindeaminázy [ADA]
D814 Nezelofův syndrom
D815 Nedostatek purinnukleosid. fosforylázy (PNP)
D816 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) I. třídy
D817 Defekt exprese hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II. třídy
D818 Jiné kombinované poruchy imunity
D819 Kombinovaná porucha imunity, NS
D820 Syndrom Wiskottův - Aldrichův
D821 Di Georgeův syndrom
D822 Imunodeficience s dysproporčním trpaslictvím
D823 Imunodeficience provázející dědičnou chybnou odpověď na virus Epstein-Barr [EBV]
D824 Syndrom hyperimunoglobulinémie E [IgE]
D828 Jiné imunodeficience spojené s velkými poruchami nezařaditelné jinam
D829 Imunodeficience spojená s velkými poruchami, NS
D830 Běžná variabilní imunodeficience s převahou abnormalit v počtu a funkci B buněk
D831 Běžná variabilní imunodeficience s převahou imunoregulačních poruch T buněk
D832 Běžná variabilní imunodeficience s autoprotilátkami proti B nebo T buňkám
D838 Jiné běžné variabilní imunodeficience
D839 Běžná variabilní imunodeficience, NS
D840 Defekt leukocytárního funkčního antigenu 1 [LFA-1]
D841 Defekt v systému komplementu
D848 Jiné specifikovatelné imunodeficience
D849 Imunodeficience, NS
D860 Sarkoidóza plic
D861 Sarkoidóza mízních uzlin
D862 Sarkoidóza plic se sarkoidózou mízních uzlin
D863 Sarkoidóza kůže
D868 Sarkoidóza jiných a kombinovaných lokalizací
D869 Sarkoidóza, NS
D890 Polyklonální hypergamaglobulinémie
D891 Kryoglobulinémie
D892 Hypergamaglobulinémie, NS
D898 Jiné poruchy mechanismů imunity nezařaditelné jinam
D899 Porucha týkající se mechanismů imunity, NS
Pro hledání použij Ctrl + F

Zpět na seznam diagnoz