VI. Nemoci nervové soustavy
Zpět na seznam diagnoz
Pro hledání použij Ctrl + F
G000 Hemofilová meningitida
G001 Pneumokoková meningitida
G002 Streptokoková meningitida
G003 Stafylokoková meningitida
G008 Jiná bakteriální meningitida
G009 Bakteriální meningitida, NS
G01 Meningitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
G020 Meningitis při virových nemocech zařazených jinde
G021 Meningitis při mykózách zařazených jinde
G028 Meningitis při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G030 Nepyogenní meningitida
G031 Chronická meningitida
G032 Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
G038 Meningitis způsobená jinými přesně určenými příčinami
G039 Meningitis, NS
G040 Akutní diseminovaná encefalitida
G041 Tropická spastická paraplegie
G042 Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde
G048 Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy
G049 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis, NS
G050 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
G051 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při virových nemocech zařazených jinde
G052 Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
G058 Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při jiných nemocech zařazených jinde
G060 Intrakraniální absces a granulom
G061 Intraspinální absces a granulom
G062 Extradurální a subdurální absces, NS
G07 Nitroleb.a nitropáteř.hlíza a granulom-intrakran.a intraspin.absces a granulom při nem.ZJ
G08 Flebitis a tromboflebitis intrakraniální a intraspinální
G09 Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
G10 Huntingtonova nemoc
G110 Vrozená neprogresivní ataxie
G111 Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem
G112 Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem
G113 Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
G114 Dědičná spastická paraplegie
G118 Jiné dědičné ataxie
G119 Dědičná ataxie, NS
G120 Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdingova - Hoffmanova]
G121 Jiná zděděná spinální svalová atrofie
G122 Nemoci motorického neuronu
G128 Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
G129 Míšní svalová atrofie, NS
G130 Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
G131 Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění
G132 Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
G138 Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde
G20 Parkinsonova nemoc
G210 Zhoubný neuroleptický syndrom
G211 Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
G212 Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
G213 Parkinsonismus postencefalitický
G218 Jiný sekundární parkinsonismus
G219 Sekundární parkinsonismus, NS
G22 Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde
G230 Nemoc Hallervordenova - Spatzova
G231 Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steele - Richardson - Olszewski]
G232 Striátonigrální degenerace
G238 Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
G239 Degenerativní nemoc bazálních ganglií, NS
G240 Dystonie způsobená léčivy
G241 Idiopatická rodinná dystonie
G242 Idiopatická nerodinná dystonie
G243 Spastická tortikolis
G244 Idiopatická orofaciální dystonie
G245 Blefarospasmus
G248 Jiná dystonie
G249 Dystonie, NS
G250 Esenciální třes
G251 Třes vyvolaný léčivy
G252 Jiné určené formy třesu
G253 Myoklonus
G254 Chorea způsobená léčivy
G255 Jiná chorea
G256 Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
G258 Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
G259 Extrapyramidové a pohybové poruchy, NS
G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde
G300 Alzheimerova nemoc s časným začátkem
G301 Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem
G308 Jiná Alzheimerova nemoc
G309 Alzheimerova nemoc, NS
G310 Ohraničená mozková atrofie
G311 Stařecká degenerace mozku, nezařazená jinde
G312 Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem
G318 Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy
G319 Degenerativní onemocnění nervové soustavy, NS
G320 Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí zařazených jinde
G328 Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G35 Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex
G360 Neuromyelitis optica [Devicova]
G361 Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
G368 Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
G369 Akutní roztroušená demyelinizace, NS
G370 Difúzní skleróza
G371 Centrální demyelinizace corpus callosum
G372 Myelinolýza mozkového mostu
G373 Akutní transversální myelitis při demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G374 Subakutní nekrotizující myelitis
G375 Koncentrická skleróza [Balóova]
G378 Jiné určené demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G379 Demyelinizační onemocnění centrální nervové soustavy, NS
G400 Idiopat.epilepsie a epilept.sy(fok.,parciál.)příbuz.lokalizace se záchvaty lokaliz.začátku
G401 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s jednotl.parciál.záchv.
G402 Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s kompl.parciál.záchv.
G403 Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
G404 Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
G405 Zvláštní epileptické syndromy
G406 Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal), NS
G407 Petit mal bez záchvatů grand mal, NS
G408 Jiná epilepsie
G409 Epilepsie, NS
G410 Grand mal-status epilepticus
G411 Petit mal status epilepticus [Status epilepticus prim.generaliz.záchvatů typu absencí]
G412 Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií
G418 Jiný status epilepticus
G419 Status epilepticus, NS
G430 Migréna bez aury [běžná migréna]
G431 Migréna s aurou [klasická migréna]
G432 Status migrenosus
G433 Komplikovaná migréna
G438 Jiná migréna
G439 Migréna, NS
G440 Syndrom nakupených bolestí hlavy
G441 Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde
G442 Tenzní typ bolesti hlavy
G443 Chronická poúrazová bolest hlavy
G444 Bolest hlavy vyvolaná léčivy, nezařazená jinde
G448 Jiné určené syndromy bolesti hlavy
G450 Syndrom vertebro-bazilární arterie
G451 Syndrom arterie karotické (hemisferický)
G452 Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
G453 Prchavá slepota
G454 Přechodná celková ztráta paměti
G458 Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
G459 Přechodný mozkový ischemický záchvat, NS
G460 Syndrom střední tepny mozkové (art.cerebralis med.) (I66.0+)
G461 Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
G462 Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
G463 Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60 -I67+)
G464 Syndrom cévního postižení mozečku (I60 -I67+)
G465 Čistý motorický lakunární syndrom (I60 - I67+)
G466 Čistý sensorický lakunární syndrom (I60 - I67+)
G467 Jiné lakunární syndromy (I60 - I67+)
G468 Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 - I67+)
G470 Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie]
G471 Poruchy nadměrné spavosti [hypersomnie]
G472 Poruchy spánkového cyklu
G473 Zástava dýchání ve spánku (apnoe)
G474 Narkolepsie a katalepsie
G478 Jiné poruchy spánku
G479 Porucha spánku, NS
G500 Neuralgie trojklanného nervu
G501 Atypická bolest obličeje
G508 Jiné poruchy trojklanného nervu
G509 Porucha trojklanného nervu, NS
G510 Bellova obrna
G511 Ganglionitis geniculata
G512 Melkerssonův syndrom
G513 Klonický hemifaciální spasmus
G514 Lícní myokymie
G518 Jiné poruchy lícního nervu
G519 Porucha lícního nervu, NS
G520 Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii
G521 Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glosopharyngei
G522 Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi
G523 Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi
G527 Mnohočetné poruchy mozkových nervů
G528 Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
G529 Porucha mozkového nervu, NS
G530 Neuralgie po herpes zoster (B02.2+)
G531 Mnohočetné obrny mozk.nervů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00 - B99+)
G532 Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+)
G533 Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00 - D48+)
G538 Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde
G540 Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu
G541 Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu
G542 Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde
G543 Poruchy hrudních kořenů, nezařazené jinde
G544 Poruchy bederních a sakrálních kořenů, nezařazené jinde
G545 Neuralgická amyotrofie
G546 Fantomový končetinový bolestivý syndrom
G547 Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
G548 Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
G549 Porucha nervových kořenů a pletení, NS
G550 Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00 - D48+)
G551 Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50 - M51+)
G552 Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+)
G553 Komprese nerv.kořenů a pletení při jiných dorzopatiích(M45 - M46+,M48.-+,M53 - M54+)
G558 Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde
G560 Syndrom karpálního tunelu
G561 Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani
G562 Poškození loketního nervu - nervi ulnaris
G563 Poškození vřetenního nervu - nervi radialis
G564 Kausalgie
G568 Jiné mononeuropatie horní končetiny
G569 Mononeuropatie horní končetiny, NS
G570 Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici
G571 Meralgie parestetická
G572 Poškození stehenního nervu - nervi femoralis
G573 Poškození postranního podkolenního nervu - nervi poplitei lateralis
G574 Poškození středního podkolenního nervu - nervi poplitei medialis
G575 Syndrom tarzálního tunelu
G576 Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris
G578 Jiné mononeuropatie dolní končetiny
G579 Mononeuropatie dolní končetiny, NS
G580 Neuropatie mezižeberní - interkostální
G587 Mononeuritis multiplex
G588 Jiné přesně určené mononeuropatie
G589 Mononeuropatie, NS
G590 Diabetická mononeuropatie (E10 -E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
G598 Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
G600 Dědičná motorická a senzorická neuropatie
G601 Refsumova nemoc
G602 Neuropatie ve spojení s hereditázní ataxií
G603 Idiopatická progresivní neuropatie
G608 Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
G609 Dědičná a idopatická neuropatie, NS
G610 Guillainův - Barréův syndrom
G611 Sérová neuropatie
G618 Jiné zánětlivé polyneuropatie
G619 Zánětlivá polyneuropatie, NS
G620 Polyneuropatie způsobená léčivy
G621 Alkoholická polyneuropatie
G622 Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
G628 Jiné určené polyneuropatie
G629 Polyneuropatie, NS
G630 Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G631 Polyneuropatie při novotvarech (C00 - D48+)
G632 Diabet.polyneuropatie (E10 - E14+ se spol.charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
G633 Polyneuropatie při j.nem.endokrinních a přeměny látek(E00-E07+,E15-E16+,E20-E34+,E70-E89+)
G634 Polyneuropatie při nutričních karencích (E40 - E64+)
G635 Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30 - M35+)
G636 Polyneuropatie při jiných svalově - kosterních poruchách (M00 - M25+,M40 -M96+)
G638 Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde
G64 Jiné nemoci periferní nervové soustavy
G700 Myasthenia gravis
G701 Toxické myoneurální poruchy
G702 Vrozená nebo vývojová myasténie
G708 Jiné určené myoneurální poruchy
G709 Myoneurální porucha, NS
G710 Svalová dystrofie
G711 Myotonické poruchy
G712 Vrozené myopatie
G713 Myopatie mitochondriální nezařazená jinde
G718 Jiné primární poruchy svalů
G719 Primární porucha svalu, NS
G720 Myopatie způsobená léčivy
G721 Alkoholická myopatie
G722 Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
G723 Periodické ochrnutí
G724 Zánětlivá myopatie nezařaditelná jinam
G728 Jiné určené myopatie
G729 Myopatie, NS
G730 Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
G731 Eatonův - Lambertův syndrom (C80+)
G732 Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00 - D48+)
G733 Myastenické syndromy při jiných nemocech zařazených jinde
G734 Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G735 Myopatie při endokrinních nemocech
G736 Myopatie při poruchách přeměny látek
G737 Myopatie při jiných nemocech zařazených jinde
G800 Spastická mozková obrna
G801 Spastická diplegie
G802 Dětská hemiplegie
G803 Dyskinetická mozková obrna
G804 Ataktická mozková obrna
G808 Jiná dětská mozková obrna
G809 Dětská mozková obrna, NS
G810 Chabá hemiplegie
G811 Spastická hemiplegie
G819 Hemiplegie, NS
G820 Chabá paraplegie
G821 Spastická paraplegie
G822 Paraplegie, NS
G823 Chabá tetraplegie
G824 Spastická tetraplegie
G825 Tetraplegie, NS
G830 Diplegie horních končetin
G831 Monoplegie dolní končetiny
G832 Monoplegie horní končetiny
G833 Monoplegie, NS
G834 Syndrom kaudy equiny
G838 Jiné určené paralytické syndromy
G839 Paralytický syndrom, NS
G900 Idiopatická periferní autonomní neuropatie
G901 Rodinná dysautonomie [Rileyův-Dayův syndrom]
G902 Hornerův syndrom
G903 Multisystémová degenerace
G908 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
G909 Porucha autonomní nervové soustavy, NS
G910 Komunikující hydrocefalus
G911 Obstrukční hydrocefalus
G912 Hydrocefalus s normálním tlakem
G913 Poúrazový hydrocefalus, NS
G918 Jiný hydrocefalus
G919 Hydrocefalus, NS
G92 Toxická encefalopatie
G930 Mozkové cysty
G931 Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
G932 Nezhoubná nitrolební hypertenze
G933 Povirový syndrom únavy
G934 Encefalopatie, NS
G935 Komprese - stlačení - mozku
G936 Edém mozku
G937 Reyeův syndrom
G938 Jiné určené poruchy mozku
G939 Porucha mozku, NS
G940 Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00 - B99+)
G941 Hydrocefalus při novotvarech (C00 - D48+)
G942 Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde
G948 Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G950 Syringomyelie a syringobulbie
G951 Cévní myelopatie
G952 Komprese míchy, NS
G958 Jiné určené nemoci míchy
G959 Nemoci míchy, NS
G960 Prosakování cerebrospinálního moku
G961 Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinam
G968 Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
G969 Porucha centrální nervové soustavy, NS
G970 Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
G971 Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
G972 Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
G978 Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
G979 Poruchy nervové soustavy po výkonech, NS
G98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
G990 Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek
G991 Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
G992 Myelopatie při nemocech zařazených jinde
G998 Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
Pro hledání použij Ctrl + F

Zpět na seznam diagnoz