Kyslík u CMP – ani tak, ani tak…

Podání kyslíku pacientům s mrtvicí v přednemocniční péči má svoje zastánce i příznivce. Podle jedněch pomáhá oxygenaci v „šedé zóně“ a tím zmírňuje následky ictu, podle druhých může hyperoxygenace vést k respiračním komplikacím a mozkové vazokonstrikci a tím naopak ke zhoršení outcome.

Tento rozpor se rozhodli blíže prozkoumat autoři Dylla a spol. z amerického Rochesteru a výsledky publikují v prosincovém čísle časopisu The American Journal of Emergency Medicine.

Autoři provedli restrospektivní analýzu 1.352 dospělých pacientů s diagnózou CMP přivezených do fakultního iktového centra v letech 2013 – 2017.

848 (63%) pacientům kyslík podán nebyl (kontrolní skupina), 144 pacientů (10%) dostalo kyslík z důvodu hypoxie (hypoxická skupina) a 360 pacientům (27%) byl kyslík podán přes normoxii (hyperoxická skupina).

Předmětem porovnání byly výsledky v kontrolní a hyperoxické skupině. Pacienti byli rozdělení do škály podle vstupního GCS skóre a závažnosti deficitu (NIHSS skóre), a po normalizaci výsledku v závislosti na spolupůsobících faktorech nebyl mezi oběma skupinami zjištěn žádný statisticky významný rozdíl.

Autoři tedy uzavírají, že tato retrospektivní analýza neupozornila na žádná rizika spojená s podáváním kyslíku pacientům s iktem. Výsledky studie ale samozřejmě limituje to, že byla založena na sběru historických dat, kdy již nebylo možné (jako u žádné retrospektivní studie) přesně definoval metodiku a ověřit validitu údajů. Pro definitivní závěr by tedy bylo vhodné provést další, prospektivní kontrolovanou studii.

PS: aktuálně platné doporučení SUMMK pro ošetřování pacientů s iktem podání kyslíku přímo nezakazuje ani nenařizuje, nicméně stanovuje jako standard monitorování saturace a „zajištění a stabilizaci vitálních funkcí podle potřeby“ – což si lze zřejmě přeložit jako podání kyslíku pouze u pacientů se sníženou saturací.

Zdroj: Dylla L. et al. Prehospital supplemental oxygen for acute stroke – A retrospective analysis. AmJEmMed 18(11):2324-2328 (NOVEMBER 2020)

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz