Přednemocniční analgezie ve Švýcarsku

V listopadovém čísle American Journal of Emergency medicine vyšel článek autorů Kiavialaitisové a spol., prezentující aktuální stav analgezie v přednemocniční péči ve Švýcarsku. Autoři vyhodnotili téměř 21.000 výjezdů záchranky v Zürichu a okolí z let 2013 – 2016 u pacientů nad 15 let, se závažností stavu hodnocenou NACA 1 – 5, GCS nad 13 bodů a bolestí hodnocenou stupněm NRS 1 a více.

Průměrná intenzita bolesti pacientů v souboru byla 5,2+3,0. Během přednemocniční fáze se podařilo bolest snížit v průměru na 3,0 bodu. To bylo hodnoceno jako dostačující u 77% pacientů.

Nejúspěšnější z hlediska účinku bylo použití ketaminu (OR 4,7) a fentanylu (OR 1,4).

Zajímavostí je, že autoři hodnotili účinek analgezie i v závislosti na pohlaví podávajícího paramedika – a asi nepřekvapí, že podání analgezie z rukou žen bylo významně účinnější, než od mužů (OR 1,2). O případných rozdílech v dávkování se autoři nezmiňují, takže nezbývá, než o příčině tohoto rozdílu spekulovat.

A nepřekvapí asi ani to, že pokud byl na místě lékař, byly analgezie hodnocena jako významně účinnější.

Rozdíly naopak nebyly zjištěny mezi paciety – muži a ženami.

Zdroj: Kiavialaitis GE et al. Clinical practice of pre-hospital analgesia: An observational study of 20,978 missions in Switzerland. AmJEmMed 38(11): 2318-2323, NOVEMBER 01, 2020

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz