Slovníček pojmů a zkratek

ABastma bronchiale, bronchiální astma
ABCzajištění základních životních funkcí (z angl. Airway – Breathing – Circulation)
abdominálníbřišní
AEDAutomatický Externí Defibrilátor, přístroj určení pro provedení defibrilace laikem co nejdříve po srdeční zástavě
akutnínáhlý, neočekávaný
ambuvakgumový vak používaný na provádění umělého dýchání
antidotumprotijed, létka, částečně, nebo úplně neuralizující působení jiné, škodlivé látky
ALSAdvanced Life Support, rozšířená nedkladná resuscitace, tj. resuscitace za pomoci pomůcek, přístrojů, léků atd.
ALS unit(v anglosaské terminologii) sanita vybavená technicky i personálně pro poskytování ALS, resp. řady dalších, i invazivních léčebných výkonů
amp.ampule
anemienedostatek červených krvinek v krvi
aneurysmavýduť (zpravidla na tepně – místo s rizikem prasknutí)
angina pectorisjeden z projevů nedostatečnosti prokrvení srdce (ICHS), projevující se bolestí na prsou zejména při námaze
anteriorpřední
anti…ika (…iva)léky působící proti…
aortanejvětší tepna těla vedoucí od srdce vzhůru a obloukem zpět podél páteře do pánve
APangina pectoris
Apgarskóre podle Apgarové = škála pro hodnocení novorozence ihned po porodu. Boduje se několik parametrů 3x po porodu, maximum = 3 x 10
AROanesteziologicko-resuscitační oddělení, oddělení kde se léčí pacienti bezprostředně ohrožení na životě
asystoliestav kdy se srdce nestahuje
astenieslabost, „neduživost“
ataxieporuchy postoje a pohybů
AV blokporucha převodu srdečních vzruchů mezi sredeční síní a komorou
BLSBasic Life Support, základní nedkladná resuscitace, tj. resuscitace bez pomůcek resp. s nejjednoduššími neinvazivními pomůckami
BLS unit(v anglosaské terminologii) sanita vybavená technicky i personálně pro poskytování BLS, tj. pouze se základní výbavou
boluspodání většího množství (léku, roztoku) najednou
bradykardiepomalá srdeční akce, puls zpravidla 40 tepů za minutu a méně
bronchiálníprůduškový, s průduškami související
ca.karcinom, zhoubný nádor
CMPcévní příhoda mozková, porucha prokrvení mozku
COPDCHCHBP v anglické zkratce
CPcentrální příjem
C-páteřkrční část páteře (prvních 7 obratlů)
CTpočítačová tomografie, RTG vyšetřovací metoda zobrazující příčné řezy zobrazovanou částí těla
CVPcentrální žilní tlak, tlak krve v horní duté žíle
CŽKcentrální žilní katétr = plastová trubička zavedená do žíly velkého průsvitu
DEFIelektrická defibrilace, léčebný elektrický výboj mající za cíl obnovit pravidlenou srdeční akci
defibrilaceelektrická defibrilace, léčebný elektrický výboj mající za cíl obnovit pravidlenou srdeční akci
dialýzaléčebná procedura nahrazující funkci ledvin
diagnózaodborný název nemoci
DICdisseminovaná intravaskulární koagulopatie, těžká porucha krevní srážlivosti zpravidla ve spojení s šokem
distorzepodvrtnutí
diuretikaléky způsobující zvýšenou tvorbu moči, zpravidla užívané při léčbě krevního tlaku
DLSDispatch Life Support, řízení laické resuscitace po telefonu dispečerem záchranné služby
DNdopravní nehoda
ebrietaopilost
ECMOExtracorpoream Membrane Oxygenation – metoda pro zajištění mimotělní oxygenace a oběhu v případě selhání životních funkcí pacienta
EDEmergency Department, centrální příjmové oddělení nemocnice
EEGelektroencefalogram, snímání a zápis elektrických potenciálů mozku
EFejekční frakce, udává, jaká část krve v srdeční komoře  je při stahu srdce vypuzena ven do aorty
EKGelektrokardiogram, záznam elektrické aktivity srdeční
embolieucpání cévy (tepny) sraženou krví (vmetkem)
embolusvmetek, původně trombus, chuchvalec sražené krve který se utrhl a ucpal nějakou cévu
EPIepilepsie (padoucnice)
epiglotispříklopka hrtanová, destička z chrupavky kryjící vstup do dýchacích cest a bránící vdechnutí potravy
epilepsiepadoucnice, záchvatovité křeče
ET-CO2koncentrace kysličníku uhličitého ve vydechovaném vzduchu
FeFentanyl = opiát, silný lék proti bolesti
febriliezvýšená teplota
femurstehenní kost
fiO2koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduch
fisuraprasklina
FKfibrilace (nekoordinovaný pohyb) srdečních komor
fóbiechorobný strach, obava z něčeho
FRfyziologický roztok = infuzní roztok vody a soli
fr.fraktura, zlomenina
frakturazlomenina
FSfibrilace (nekoordinovaný pohyb) srdečních síní
GCSGlasgow Coma Scale – škála pro hodnocení poruch vědomí.
glukozanejdůležitější z cukrů rozpuštěných v krvi
glykemiehladina cukru v krvi
hemisférapolovina mozku (levá, pravá)
hemoragiekrvácení
humeruspažní kost
hy.hysterie
hypnotikaléky na vyvolání spánku
hypoxiestav nedostatku kyslíku
HZSHasičský záchranný sbor
CHOCHBPchronická obstrukční choroba bronchopulmonální
i.m.intramuskulární – do svalu (zpravidla podání léku)
i.o.intraosseální – nitrokostní (zpravidla podání léku)
i.v.intravenózní – do žíly (zpravidla podání léku)
ictuscévní příhoda mozková, porucha prokrvení mozku
ICUJIP v anglické zkratce
ICHDKischemická choroba dolních končetin, zpravidla následek zúžení ucpání tepen v pánvi nebo končetinách
ICHSischemická choroba srdeční – nedostatečné zásobení srdce krví, zpravidla následek zúžení nebo ucpání tepen zásobujících srdce (koronárních tepen)
infuzníurčený k podání do žíly
inj.injekce, injekční
intoxikaceotrava
intra…nacházející se (probíhající) uvnitř …
ischemienedostatečné prokrvení
IZSintegrovaný záchranný systém
JIPjednotka intenzivní péče
kanyladutá, tuhá, zpravidla plastová nebo kovová trubička sloužící pro zřízení komunikace mezi tělní dutinou, případně cévou. Zpravidla slouží pro podání léku do či odsátí patologického obsahu či vzorku z dutiny (cévy).
kardiálnísrdeční
karotidakrkavice, tepna vystupující z aurty a vedoucí krev pod kůží na krku směrem do mozku
katetrpružná plastová nebo gumová hadička určená k zavedení do žíly nebo tělní dutiny
KCTkraniocerebrální trauma, úraz mozku
KJkoronární jednotka, jednotka intenzivní péče specializovaná na léčbu nemocí srdce
kolikakřečovité a velmi bolestivé stažení hladkého svalstva v útrobách
koniotomiezjednání náhradního přístupu do dýchacích cest protětím kůže a vyzivové membrány pod ohryzkem
komoceotřes mozku
koronárnívěnčitý (o tepnách),   týkající se srdce (všeobecně)
KPCRkardiopulmocerebrální resuscitace, modernější název pro KPR
KPRkardioplumnální resuscitace, oživování
krkavicetepna vystupující z aurty a  vedoucí krev pod kůží na krku směrem do mozku
KSkardiostimulátor, přístroj k podpoře pravidleného srdečního rytmu
kvadruplegieochrnutí všech končetin
larynxhrtan
laterálníboční
L-páteřbederní část páteře (posledních 5-6 obratlů)
LSPPlékařská služba první pomoci, pohotovostní služba praktických lékařů
luxacevykloubení
LZSletecká záchranná služba
MEMesocain, látka užívaná k místnímu znecitlivění a jako lék proti arytmiím
mg.miligram = jednotka dávkování
ml.mililitr = jednotka dávkování
MOMorfin = opiát, silný lék proti bolesti
MPMěstská policie
N2Ooxid dusný, „rajský plyn“, látka používaná kve směsi s kyslíkem ke znecitlivění
nauseapocit nevolnosti
NCAneurocirkulační astenie, labilita oběhu v závislosti na nervovém rozpoložení
negativní reversprohlášení pacienta, že nesouhlasí s navrhovaným léčebným úkonem/postupem
nitrátyléky působící roztažení cév a zlepšení prokrvení, typicky užívané při ischemické chorobě srdeční
NMRnukleární magnetická rezonance, zobrazovací vyšetřovací metoda přesnější naž RTG
NSAnesteroidní antirevmatika = slabší léky proti zánětu a zpravidla i proti bolesti
NTGnitroglycerin
O2kyslík
OSoperační středisko
OTIorotracheální intubace = zajištení dýchacích cest plastovou rourkou s možností napojení na dýchací přístroj
p.o.perorální – ústy (zpravidla podání léku)
PADPublic Access Defibrilation, veřejně dostupná defibrilace, myšlenka defibrilace laickým svědkem příhody za použití automatického defibrilátoru
paraplegieochrnutí obou dolních kočetin
parazitcizopasník, živý organizmus žijící v – a na úkor – jiného živého organismu (např. tasemnice)
PCIperkutánní koronární intervence – moderní metoda metoda zprůchodnění srdečních cév katetrem s mikrobalónkem zavedeným z třísla aortou do srdce (též PTCA)
PČRPolicie České republiky
PEEPpozitivní end-expirační přetlak, metoda umožňující pomocí speciálního ventilu a přívodu kyslíku (nebo při řízené ventilaci) zajistit pozitivní tlak v dýchacích cestách v nádechu i výdechu
permanentnístálý
plicní edémotok plicní, volná tekutina v plicní tkáni
pneumoniezápl plic
PNOpneumothorax (vzduch mezi stěnou hrudní a plicí)
posteriorzadní
PQčást křivky elektrokardiogramu vypovídající o šíření vzruchů po srdci z předsíní na komory
pruritussvědění
psychózaduševní onemocnění
PTCAperkutánní transluminální koronární angioplastika, moderní metoda metoda zprůchodnění srdečních cév katetrem s mikrobalónkem zavedeným z třísla aortou do srdce (též PCI)
QRStypický obraz stahu srdečních komor na elektrokardiogramu
resuscitaceoživování
retro…nacházející se za…
RLRingerův roztok s laktátem
RLPrychlá lékařská pomoc (posádka záchrané slžby s lékařem)
RRRingerův roztok = infusní roztok vody a solí, též zkratka pro dechovou frekvenci (Respiratory Rate)
RTGrentgen
RVrendez vous systém – setkávací systém, organizačně motivovaná spolupráce více výjezdových skupin (typicky skupiny RV s lékařem a skupiny RZP skupiny bez lékaře) u jedné události
RZPrychlá zdravotnická pomoc (posádka záchranné slžužby se setraou a/nebo záchranářem)
ŘVřízená ventilace = dýchání přístrojem
s.c.subcutánní – podkožní (zpravidla podání léku)
SAKsubarachnoidální krvácení, krvácení do mozkové tkáně
sat. O2saturace kyslíkem – podíl okysličeného hemoglobinu v krvi
scoopspeciální rám pro šetrnou manipulaci s pacientem v terénu
sedativaléky na zklidnění
setsouprava, sada
schanzSchanzův lémec, plastový korzet používaný ke stabilizaci krční páteře
SCHJsuccinylcholinjodid, látka použávaná k uvolnění svalů při OTI
sonovyšetření ultrazvukem
spasmuskřeč
STčást křivky eletrokardiogramu, jejíž zvýšení (elevace) nebo snížení (deprese) mimo nulovou úroveň svědčí pro nedokrvení a následný nedostatek kyslíku v srdeční svalovině
stenokardietypická svíravá bolest za hrudní kostí, jíž se projevuje nedokrvení srdeční svaloviny
sternumhrudní kost
stridor„hvízdání“ při překážce v dýhacích cestách
symptompříznak
syndromspolu se vyskytující skupina příznaků typická pro konkrétní onemocnění
tachykardierychlá srdeční akce, puls zpravidla 100 tepů za minutu a více
taxeschopnost přesného doteku na určené místě (při testování pohybových funkcí) – viz Ataxie
tbl.tableta
TEPtotální endoprotéza, umělá náhrada kloubu
tepnacéva vedoucí krev od srdce k orgánům
thorakálníhrudní
Th-páteřhrudní část páteře (prostředních 12 obratlů)
TIAtranzitorní ischemická ataka = přechodná porucha prokrvení mozku
tibieholenní kost
titubacekolísání ve stoji, chůzi
TKtlak krve (dvě čísla oddělená lomítkem, první je větší než druhé)
TK diast.tlak krve v diastole (v okmažiku uvolnění srdce) = číslo za lomítkam
TK syst.tlak krve v systole (v okamžiku stahu srdce) = číslo před lomítkem
traumaúraz
trombolýzarozpuštění trombu látkou podanou do krve
trombuschuchvalec sražené krve lpící na porušené vnitřní cévní stěně
Tutumor, nádor bez určení zhoubnosti
ug.mikrogram = jednotka dávkování
ung.mast
UPVumělá plicní ventilace = přístrojová náhrada dýchání
UZultrazvuk, vyšetření ultrazvukem
ventimaskaplastová maska sloužící k podání kyslíku pacientovi který sám dýchá
vertigopocit „motání“ hlavy
virózachoroba způsobená viry, nitrobuněčnými parazity
vomituszvracení
vulnusrána
zoonózaonemocnění přenosné ze zvířat na člověka
ZOSzdravotnické operační středisko
ZZSzdravotnická záchranná služba
žílacéva vedoucí krev od orgánů k srdci