Studie TROICA publikována

Jak už jsem informoval dříve, s velkým očekáváním spouštěná studie TROICA na téma intravenózní trombolýzy tenecteplázou během KPCR byla předčasně ukončena pro vyšší počet krvácivých komplikací. V prosincovém čísle The New England Journal of Medicine vychází oficiální závěrečná zpráva o této studii. Autoři zde konstatují, že nenalezli statisticky významné rozdíly mezi skupinou pacientů, jimž bylo podáno trombolytikum, ve srovnání s placebem. Rozdíly nebyly v třicetidenním přežití (15% vs. 17%), v podílu pacientů přeživších do přijetí do nemocnice (54% vs. 55%), 24-hodinovém přežití (31% vs. 33%), přežití do propuštění (15 vs. 18%) ani v neurologickém outcome. 

Zdroj:  Böttinger BW et al. Trombolysis During Resuscitation for Out-of-Hospital Cardiac Arrest. NEJM Vol. 359(25) Dec 2008: 2651-2662